قهوه را تلخ بخوریم یا شیرین

قهوه را تلخ بخوریم یا شیرین؟
تحقیقات تازه انجام شده در اسپانیا نشان
می دهد در صورتی که به همراه یک فنجان قهوه،یک قاشق چای خوری شکر نیز مصرف شود،تاثیر آن بر مغز به مراتب بیشتر خواهد بود.سبب افزایش توجه ،تمرکز و بهبود حافظه
می گردد.
برای انجام این مطالعه ۴۰ داوطلب انتخاب شده و به سه گروه تقسیم گردیدند .پژوهشگران به این اشخاص قهوه با شکر ،قهوه بدون شکر و شکر تنها داده و سپس از آنها اسکن مغزی تهیه کردند .نتایج نشان داد که مصرف هم زمان قهوه با شکر بیشترین اثر را بر فعالیت مغزی داشته است.

این نوشته در قهوه ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید